Profesor Józef Pieter - psycholog, filozof, naukoznawca


Spis publikacji prof. zw. dr hab. Józefa Pietera

  Publikacje z zakresu psychologii
 1. 1. Psychologia filozoficznego światopoglądu młodzieży (w:) St. Szuman, J. Pięter. H. Weryński: Psychologia światopoglądu młodzieży. Wyd. Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego, Kraków 1933, str. 211-385.
 2. Zainteresowania filozoficzne młodzieży. Ruch Pedagogiczny 1933-34, nr 5.6. 7(1). 8 (2). 8 (3).
 3. Badania psychologiczne nad dziećmi śląskimi. Chowanna 1934, nr 6,7.
 4. Statystyka a psychologia. Chowanna 1935, str. 78-82.
 5. Kwestionariusz w sprawie wpływu warunków środowiskowych na poziom inteligencji dzieci i młodzieży. Wyd. Instytutu Pedagogicznego w Katowicach 1935, str. 8.
 6. La psychologie des idees philosophiąues de la jeunesse sur le monde. Bulletin International de la Societe Scientifiąue de Pedagogie, Kraków 1935. str. 25.
 7. Pogląd na świat a wychowanie. Kultura i Wychowanie 1935, nr 2-3, str. 89-111.
 8. O stopniu zależności inteligencji od warunków środowiskowych. Chowanna 1936. nr 4-10.
 9. Osobowość i charakter z punktu widzenia biologii. Miesięcznik Pedagogiczny 1936. odbitka, str. 15.
 10. Die Pedagogisch - psychologische Literatur Polens in den letzten Jahren. Slavische Rundschau 1936, Praga, nr 2, str. 185-190.
 11. Osobowość ucznia. Encyklopedia Wychowania, Lwów 1936, tom III, nadbitka, str. 18.
 12. Sprawa genezy zagadnień filozoficznych. Kultura i Wychowanie 1937, nadbitka, str. 25.
 13. Poziom inteligencji a środowisko. Wyd. Instytutu Pedagogicznego, Katowice 1937. str. 78.
 14. Geneza metafizyki i filozofii wartości. Kultura i Wychowanie 1937, nadbitka, str. 28.
 15. Badania nad czynnikami warunkującymi zróżnicowanie ilorazów inteligencji dzieci i młodzieży. Polskie Archiwum Psychologii 1938, str. 81-102.
 16. Poziom inteligencji a środowisko dzieci śląskich. Zaranie Śląskie 1938, nr 2.
 17. Analiza testów psychomotorycznych. Wychowanie Fizyczne 1938, t. XIX. nr 7. str. 305-312.
 18. Konstrukcja instrumentów do badań psychologicznych. Opracowanie szeregu instrumentów do poznawania uzdolnień ruchowych, ponadto urządzenia do badań eksperymentalnych nad nabywaniem sprawności ruchowych pod nazwą "labirynt dowolnie zmienny", urządzenie, złożone z 600 elementów wykonały w 1938 roku warsztaty pomocniczne AWF w Warszawie.
 19. Strach. Próba analizy psychologicznej. Wyd. "Lwowskiej Biblioteki Licealnej", Lwów 1938, str. 52.
 20. Wiadomości młodzieży wstępującej do szkoły wyższej. Ruch Pedagogiczny 1938-39, nr 6, str. 161-172.
 21. Pochodzenie filozofii a sprawa kultury filozoficznej. Ruch Pedagogiczny 1938-39,nr8,9, 10.
 22. Inteligence Quotient and Environment. Broszurowana odbitka z tomu XI Kwartalnika Psychologicznego 1939, str. 64.
 23. Badania nad poziomem wiedzy ogólnej młodzieży przedpoborowej z ukończoną szkołą powszechną. Oświata Dorosłych 1939. nr 3.
 24. O pochodzeniu filozofii. Przegląd Filozoficzny 1939, odbitki broszurowane, str. 64.
 25. Samowiedza a problem rozprzężenia i odnowy moralnej. Kultura i Wychowanie 1939, nadbitka, str. 26.
 26. Podłoże różnic w stopniu bystrości umysłowej u ludzi. Miesięcznik Pedagogiczny 1939, odbitka, str. 16.
 27. Biografia ogólna. Rzecz o nauce niezbędnej, lecz nieistniejącej. Wyd. Instytutu Pedagogicznego, Katowice 1945, broszura, str. 15.
 28. Biografia ogólna, Wstęp do nauki o życiu ludzkim. Wiedza-Zawód-Kultura,Kraków 1946,str. 176.
 29. Generał Biography. Wiedza-Zawód-Kultura, Kraków 1946. str. 8 (broszur, streszczenie angielskie publikacji "Biografia ogólna" z poz. 28.).
 30. Obszczaja biografija. Wiedza-Zawód-Kultura, Kraków 1946, str. 8 (broszur, streszczenie rosyjskiej publikacji "Biografia ogólna" z poz. 28).
 31. Dlaczego filozofujemy? Problemy 1946, nr 4, str. 27-33.
 32. Wstęp do teorii zjawisk moralnych. Przegląd Filozoficzny 1946, odbitka broszur, str. 27.
 33. Psychologia wychowawcza (w:) Elementy nauk pedagogicznych. Wyd. Instytutu Pedagogicznego. Katowice 1946, str. 44.
 34. Walka ze strachem. Wyd. J. Nawrockiego, Katowice 1947, str. 127.
 35. Psychologia jako nauka. Wyd. "Wiedza-Zawód-Kultura". Kraków 1947. str. 292,6 tablic i 46 podobizn psychologów.
 36. Społeczne i dziedziczne czynniki zróżnicowań intelektualnych. Myśl Współczesna 1948, nr 4, str. 198-214.
 37. Psychologia zagadnień fizjologicznych. Druk rozpoczęty w 1948 roku nakładem "Ogniska" w Katowicach, lecz nic dokończony; zachowane egzemplarze korekty szczątkowej, str. 216.
 38. Ogólne problemy psychologii. Część trzecia "Wstępu do psychologii" (I. Psychologia jako nauka, II. Główne dziedziny Psychologii), 1948, 222 stron maszynopisu.
 39. Główne dziedziny psychologii. Wyd. "Wiedza-Zawód-Kultura", Kraków 1948. str. 450 (druk nieukończony).
 40. Psychologia wychowawcza. Część (trzytomowej) "Encyklopedii Pedagogicznej". Wyd. "Wjedza-Zawód-fCultura", Kraków 1948, str. 120 (egz. korektowe, druk niedokończony).
 41. Badania eksperymentalne nad udziałem procesów intelektualnych w nabywaniu sprawności motorycznych. Kwartalnik Psychologiczny 1949 (w postaci egzemplarza korekty szpaltowej; druk tego zeszytu Kwartalnika został przerwany na zlecenie władz).
 42. Motory działalności ludzkiej. Nadbitka z Problemów 1949, nr 4 (25), str. 218-231 (wobec zastrzeżeń cenzora rzecz wyszła drukiem tylko w formie autorskich nadbitek).
 43. Popędy a potrzeby. Nadbitka ze sprawozdań z posiedzenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, R. XVIII, 1949.
 44. Zagadnienie fizjologicznych podstaw psychologii. Poszerzony referat, wygłoszony w Oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach 15 i 28 I J952 r., 25 stron maszynopisu.
 45. Dzieje wzroku. Wiedza i Życie 1953, nr 5, str. 323-331, 8 ilustracji.
 46. Skuteczność czytania jako problem naukowy. Przewodnik do badań dla współpracowników, 1954, 108 stron maszynopisu.
 47. Pilna problematyka psychologii sportu. Fragment sprawozdania z "Konferencji naukowej, poświęconej teorii kultury fizycznej" 1955, str. 187-211.
 48. Psychologia a medycyna. Praca analityczno-krytyczna; kilkakrotnie przekształcany referat, wygłaszany na zebraniach naukowych Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katowicach w 1954 roku, 1955, 120 stron maszynopisu.
 49. Problemy rozumienia treści lektury. Nadbitka z ł numeru Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, Katowice 1956. str. 24.
 50. Historia psychologii w zarysie. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Katowice 1956, .str. 322.
 51. Sprawa genialności i twórczości oryginalnej. Chowanna 1956, nr 1-2, str. 44-61.
 52. Rola instrukcji pokazowej a słownej w nabywaniu sprawności ruchowych. Prace Psychologiczne (pod red. T. Tomaszewskiego), 1956. nr 1, str. 22.
 53. Ueber die Rezeption des lnhalts von Lektueren. Padagogik 1957, nr 6.
 54. Recepcja treści lektury. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Katowice 1957. str. 18.
 55. Psychologia a wychowanie. Odbitka z Chowanny 1957, nr 3,4, str. 21.
 56. Czytanie. Chowanna 1958, nr 7-8.
 57. Recepcja treści lektury. Broszurowa odbitka z "Fragmentów psychologii". Wyd. "Śląsk", Katowice 1958, str. 52.
 58. Psychologiczne badania doświadczalne w szkole. Wyd. Zarządu Wojewódzkiego ZNP w Katowicach, Katowice 1959, str. 54.
 59. Psychologie w Polsku. "Ceskoslovenska Psychologie" 1959. nr 1.
 60. Spór o przedmiot psychologii. Podtytuł: Od ontologicznej do realistycznej koncepcji psychiki. Chowanna 1960, nr 1-2, broszurowana odbitka. str. 56.
 61. Psychologia uczenia się. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 1960, str. 320.
 62. Fragmenty z dzieł klasyków psychologii. Dodatek do drugiego wydania "Historii psychologii w zarysie", Wyd. Śląsk", Katowice 1960. str. 285-390.
 63. Czytanie i lektura. Wyd. "Śląsk", Katowice 1960, str. 79.
 64. Twierdzenia psychologiczne w literaturze pięknej. Chowanna 1961. nr 5-6.
 65. Fragmenty psychologii humanistycznej. Skrypt dla studentów WSP w Katowicach, Katowicel961, str. 361.
 66. Spotkania z psychologami i pedagogami amerykańskimi. Broszurowa na odbitka z Chowanny 1962, str. 63.
 67. Co to jest wiedza? (Psychologiczne problemy wiedzy osobistej). Biuletyn ZNP w Katowicach, Katowice 1962, nr 3, str. 64.
 68. Psychologia ogólna. Skrypt dla studentów WSP w Katowicach. Katowice 1962, str. 1321.
 69. Konstrukcja instrumentów do badań psychologicznych. Śląskie Zakłady Naukowe w Katowicach, Katowice 1962.
 70. Słownik psychologiczny. Ossolineum 1963, str. 348. 71. Recepcja treści lektur naukowych i literackich - Problematyka i metodologia badań. Wyd. Wojewódzkiego Ośrodka Oświatowo-Kulturalnego w Katowicach, Katowice 1963, str. 110 (rotaprint).
 71. Przedmiot i metoda psychologii. Ossolineum 1963, str. 271.
 72. Jak poznawano psychikę. Wiedza Powszechna, Warszawa 1963. str. 294.
 73. Psychologiczne problemy samokształcenia. Nasza Księgarnia. 1964. str. 363.
 74. Epistemologiczne problemy psychologii. Odbitka z ..Zeszytów Naukowych WSP", Katowice 1965, str. 103.
 75. Znaczenie psychologii dla pedagogiki. Nasza Księgarnia. 1966. Trzecia część książki pt. Nauki przyrodnicze i społeczne współdziałające z pedagogiką (red. B. Suchodolski), str. 155-262.
 76. The reception of socio-cultural stimuli through readings. Scientia Pedagogica Experimentalis 1966, nr 1 (Gent, Belgia), str. 29^42.
 77. Nauka o osobowości. Chowanna 1966, nr 1, str. 1-38.
 78. Psychologia filozofowania. Skrypt na prawach rękopisu, powielony dla Zakładu Psychologii WSP w Katowicach, 1967, str. 448.
 79. Pojęcie i problemy energetyczne psychologii. Prace Psychologiczne I, WSP w Katowicach, 1967, str. 67.
 80. Psychologia uczenia się i nauczania. Prace Naukowe WSP, Katowice 1967. dwie części: I. 372 str., II. 373-776.
 81. Etyka a nauki o zjawiskach moralnych. Etyka 1967, nr 2, str. 141-171; nadbitki.
 82. Wspomnienia psychologa. Roczniki Naukowe AWF, 1968, t. VIII, str. 461-478.
 83. Wstęp do nauki o osobowości. Skrypt dla studentów pedagogiki WSP, Katowice 1968. str. 450.
 84. Sporne problemy psychologii. PWN, Warszawa 1969, str. 422.
 85. Wstęp do nauki o osobowości. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1969.2 części: I. str. 1-354, II. 355-640.
 86. Oceny i wartości. Chowanna 1969, nr 2, str. 145-160.
 87. Zagadnienie strachu a wychowanie. Nauczyciel i Wychowanie 1969, nr 3. str. 36-55.
 88. Test wiadomości i opinii do badań z psychologii strachu. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1969, str. 25.
 89. Moralne zagadnienie odwagi cywilnej. Miesięcznik Literacki 1970, nr 12. str. 95-106.
 90. Obiektywność ocen i wartościowanie młodzieży. Nauczyciel i Wychowanie 1*970. nr 1. str. 37-52.
 91. Psychologia uczenia się i nauczania. Wyd. "Śląsk", Katowice 1970, str. 55*2.
 92. Poznawanie filozofii. Studia filozoficzne 1970, nr 3, str. 26-50.
 93. Wychowanie ludzi życiowo dzielnych. Nauczyciel i Wychowanie 1971, nr 4. str. 3-18.
 94. Strach i odwaga. Nasza Księgarnia, Warszawa 1971, str. 258.
 95. Rola i formy strachu w stosunkach międzyludzkich. Miesięcznik Literacki 1971, nr 7, str. 79-93.
 96. Mechanizm myślenia filozoficznego. Miesięcznik Literacki 1971, nr 11, str. 83—91.
 97. Dzielność życiowa. Miesięcznik Literacki 1971, nr 11, str. 83-91.
 98. Moralne zagadnienia odwagi cywilnej. Studia filozoficzne w zbiorze "Filozofia a pokój", Warszawa 1971, str. 5-35; nadbitki.
 99. Problemy i metody psychologii filozofowania. Studia Filozoficzne 1972. nr 11-12, str. 143-155.
 100. Życie ludzi. Ossolineum, Wrocław 1972, str. 519.
 101. Podstawowe problemy nauki o osobowości. Studia Filozoficzne 1973, nr 5. str. 190-126.
 102. Oceny i wartości. Wyd. "Śląsk", Katowice 1973, str. 351.
 103. Sprawa obiektywizacji ocen personalnych. Chowanna 1973, nr 1. str. 1-12.
 104. Przyszłość filozofii. Argumenty 1973, nr 4.
 105. Integracja wiedzy osobistej. Chowanna 1974, nr 4, str. 433-450.
 106. Rozwój zdolności do wyrażania ocen. Roczniki Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, Oddział w Krakowie, 1974, tom XII, str. 43-72: odbitki.
 107. Psychologia ogólna. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1974, nr 93; trzy części: cz. I. Przedmiot i metody psychologii, str. 181. cz. II. Czynności poznawcze i uczenie się; str. 179; cz. III. Uczucia, działalność i osobowość, str. 134.
 108. Poznawanie wiedzy osobistej. Chowanna 1975, nr 1, str. 1-21.
 109. Sporne problemy psychologii. Wyd. II, PWN, Warszawa 1975, str. 482.
 110. Problems and Methods of the Psychology of Philosophying. Dialectica and Humanism 1975, str. 151-166.
 111. Wiedza osobista. Wprowadzenie do psychologii wiedzy. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, str. 134.
  Publikacje z zakresu pedagogiki
 112. Socjologia a psychologia wychowania. Miesięcznik Pedagogiczny 1931, R. XI, nr 11, 12; nr 12 str. 257-267.
 113. Twórczość pedagogiczna Johna Dewey'a. Kwartalnik Pedagogiczny 1931, nr 2,3, nadbitka, str. 64.
 114. 0 ideale demokratycznym wychowania. Miesięcznik Pedagogiczny 1932, R. XVI, str. 97-104.
 115. Nowe sposoby egzaminowania. Testy wiadomości, ich założenia, konstrukcja i stosowanie. Wyd. Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego. 1934, str. 167; wyd. II, bez podtytułu, zmienione i poszerzone, nakł. Wiedza-Zawód-Kultura, Kraków 1948.
 116. Problem karności w świetle współczesnych postulatów pedagogicznych i psychologii. Miesięcznik Pedagogiczny 1934, nr 2. (XLIII).
 117. Les nouvelles methodes a examiner des eleves: Extrait du bulletin international de la Soc. Scientific de Pedagogie 1935, str. 12.
 118. Pogląd na świat a wychowanie. Kultura i Wychowanie 1936. str. 23.
 119. Karność w szkole. Nakl. "Lwowskiej Biblioteki Pedagogicznej". 1938. brosz., str. 29.
 120. Idea! wychowawczy nowej szkoły - człowiek uspołeczniony. Nowa Szkoła 1945, nr. 4-5, str. 1-17.
 121. Wychowanie ludzi uspołecznionych. Nowa Szkoła 1945. nr 8, str. 8-20.
 122. Elementy nauk pedagogicznych. Praca zespołowa pod red. J. Pietera. Wyd. Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, 1946, wyd. I. str. 268: wyd. II (1946) str. 299. Wydanie drugie opracowane zostało częściowo przez innych współautorów.
 123. Dzieje szkolnictwa i wychowania. Fragment książki. "Elementy nauk pedagogicznych", 1946 str. 29.
 124. Dzieje idei pedagogicznych. Fragment książki. "Elementy nauk pedagogicznych", Katowice 1946, str. 30.
 125. Pedagogika, czyli problemy wychowania. Fragment książki "Elementy nauk pedagogicznych", Katowice 1946, str. 35.
 126. System pedagogiczny Johna Dewey'a. Wyd. Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. 1946, str. 84 z podobizną Dewey'a.
 127. Sprawa reformy wyższych studiów pedagogicznych. Wyd. Instytutu Pedagogicznego w Katowicach (powielone na cyklostylu), 1947, str. 82 (referat dla Rady Szkól Wyższych).
 128. Zagadnienie egzaminów i ocen szkolnych. Ruch Pedagogiczny 1947, (XXXI), nr 2, str. 129-140.
 129. Zagadnienia pedagogiki. Część "Malej encyklopedii pedagogicznej", wyd. Wiedza - Zawód - Kultura, Kraków 1948, str. 70 (egz. korektowe, druk niedokończony).
 130. Technika i organizacja wychowania uspołeczniającego. Nowa Szkoła 1948, nr 7-8, (33-34), str. 26.
 131. Użyteczność różnych form poznawania wyników nauczania. Wyniki badań porównawczych, wykonanych na zlecenie Ministra Oświaty. Sprawozdanie na zamówienie Państwowego Ośrodka Badań Pedagogicznych (później Instytutu Pedagogiki) 1950, powielone na cyklostylu, str. 34.
 132. Przewodnik metodyczny do analizy warunków środowiska wychowawczego dzieci szkolnych. Powielone na cyklostylu nakł. "Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", 1950, str. 180.
 133. O warunkach skutecznego uczenia się. Wiedza i Życie 1952, nr 10, str. 928-937.
 134. Program szkoły ogólnokształcącej w świetle badań nad trudnościami nauczania. Referat wygłoszony na sesji pedagogicznej PAN 17 XII 1954 r., powielony na cyklostylu przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, str. 50.
 135. Trudności nauczania przedmiotów ogólnokształcących. Sprawozdanie częściowe z badań psychodydaktycznych, wykonanych na Uniwersytecie Łódzkim, 1954,204 strony maszynopisu.
 136. Rola przedmiotów pedagogicznych w kształceniu wychowawców fizycznych. Kultura Fizyczna 1956, nr 3.
 137. Wykład w szkole wyższej. Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach, Katowice 1956, zeszyt 1, odbitka broszur., str. 20.
 138. Rola przedmiotów pedagogicznych w szkołach kształcenia nauczycieli. Chowanna 1957, nr. 1, odbitka, str. 18.
 139. Sprawa trudności w nauczaniu. Chowanna 1957, nr 5-6, str. 22.
 140. Johna Dewey'a myśli przewodnie o wychowaniu. Chowanna 1958, nr 5-6.
 141. Poznawanie środowiska wychowawczego. Wyd. "Śląskiego Instytutu Naukowego", 1958, str. 178, powielone na cyklostylu.
 142. Poznawanie potrzeb kulturalno-oswiatowych środowiska wychowawczego. Biuletyn Wydziału Pracy Społeczno-Oświatowej ZNP, Nasza Księgarnia 1959.
 143. Sprawdziany wiadomości. Chowanna 1959, nr 5-6.
 144. Wychowanie techniczne. Chowanna 1959, nr 3-4, odbitka, str. 19.
 145. Poznawanie potrzeb kulturalno-oswiatowych środowiska wychowawczego. Biuletyn Wydziału Pracy Społeczno-Oświatowej ZNP, Warszawa 1959, str. 11-27.
 146. Poznawanie środowiska wychowawczego. Wyd. PAN, 1960, str. 217.
 147. Dydaktyka szkoły wyższej (współredaktorzy: J. Czerni, J. Foryst. M. Janusz, J. Pięter). Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach, 1961,2 tomy.
 148. Z zagadnień dydaktyki szkoły wyższej. Odbitka broszurowana fragmentów własnych z książki zbiorowej pt. "Dydaktyka szkoły wyższej". 1961, str. 78.
 149. Wychowanie techniczne. Kwartalnik Pedagogiczny 1961, R. VI. odbitka, str. 24.
 150. Założenia do problematyki pracy wychowawczej w uczelni wyższej. Odbitka z księgi pamiątkkowej (z sesji), poświęconej problemom wychowania w szkołach wyższych. WSP w Katowicach, 1962, str. 26.
 151. Pedagogiczna działalność wyższych szkół pedagogicznych. Wyd. WSP w Katowicach. 1963, str. 58.
 152. Teoretyczne podstawy samokształcenia związkowego. Nauczyciel i Wychowanie 1966, nr 3, str. 102-111.
 153. Problemy samokształcenia nauczycieli. Chowanna 1966, nr 3. str. 253-267.
 154. Myśli przewodnie filozofii i pedagogiki Johna Dewey'a. Wstęp do książki: "J. Dewey: Wybór pism pedagogicznych". Wybór i wstęp opracował J. Pięter. Ossolineum 1967, wstęp str. 86. Biblioteka Klasyków PAN.
 155. Sprawa uczniów wybitnych. Chowanna 1967, nr 1, str. 1-16.
 156. Działalność pedagogiczna wyższych szkół pedagogicznych w dwudziestoleciu 1946-1966. Skrypt WSP w Katowicach, str. 58; referat wygłoszony na jubileuszowej sesji naukowej wyższych szkół pedagogicznych w Krakowie 17 I 1967 r., praca źródłowa.
 157. Problem egzaminów i ocen szkolnych. Nauczyciel i Wychowanie 1967. nr 5, str. 59-68.
 158. Sprawa technizacji nauczania. Nauczyciel i Wychowanie 1968. nr 2, str. 24-34.
 159. Egzamin obiektywny i ocena. Nauczyciel i Wychowanie 1968. nr 1, str. 49-59,
 160. Samodzielność i wychowania usamodzielniające. Nauczyciel i Wychowanie 1968, nr 4, str. 39-51.
 161. Samodzielność a uczenie się. Chowanna 1968, nr 1, str. 1-17.
 162. Sprawa kształcenia usamodzielniającego. Dydaktyka Szkoły Wyższej, Warszawa 1968, nr 2, str. 67-85.
 163. Przeciążenie uczniów szkolnych. Chowanna 1969, nr 4, str. 411-422.
 164. Egzamin obiektywny. Nasza Księgarnia, 1969, str. 283.
 165. Wpływ nauczycieli na uczniów. Chowanna 1970, nr 1, str. 1-9.
 166. Problemy samokształcenia i doskonalenia kadr nauczycielskich. Chowanna 1970, nr 2, str. 199-212.
 167. Międzynarodowy Rok Oświaty. Chowanna 1970, nr 4, str. 423-428.
 168. Moralność i wychowanie moralne. Chowanna 1971, nr 3, str. 237-246.
 169. Katedra Pedagogiki i Zakład Psychologii (1950-68). Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1971, str. 117-131.
 170. Kształcenie ogólne a zawodowe. Chowanna 1971, nr 2, str. 133-146.
 171. Środowisko wychowawcze. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972, str. 273.
 172. Poznawanie wyników nauczania. Chowanna 1972, nr. 2, str. 127-135.
 173. The Essence of Technical Education. Paideia, Warszawa 1972, t. II, str. 235-241.
 174. 0 integrację wiedzy i kształtowanie osobistego światopoglądu. Nauczyciel i Wychowanie 1973, nr 2, str. 19-28.
 175. Oddziaływanie ludzi na siebie. Chowanna 1973, nr 4, str. 369-391.
 176. Wpływ cech osobistych nauczycieli na uczniów. Nauczyciel i Wychowanie 1974, nr 4, str. 46-52.
 177. Wychowanie pracowników naukowych. Roczniki Komisji Nauk Pedagogicznych PAN - Oddział w Krakowie, t. XX, 1975, str. 5-27.
  Publikacje z zakresu naukoznawstwa i inne
 178. Uwagi w sprawie organizacji pracy naukowej na Śląsku. Zaranie Śląskie 1929, str. 197-215.
 179. Analiza i krytyka teorii doświadczenia Johna Dewey'a. Kwartalnik Filozoficzny 1931, nr 1-2, str. 124-141; 151-196.
 180. Rozwój szkolnictwa wyższego i nauk humanistycznych na Górnym Śląsku od roku 1945. Śląski Instytut Naukowy 1961, str. 77; praca źródłowa.
 181. Wstęp do teorii zjawisk moralnych. Odbitka z Przeglądu Filozoficznego 1946, str. 27.
 182. Paradoksy problemu psychofizycznego. Wyd. Polonia, Cieszyn 1946, str. 98, druk nieukończony, zachowały się egzemplarze korekty szczotkowej.
 183. Nauka i praca naukowa. Nauczyciel i Wychowanie 1947, nr 3, str. 3-18.
 184. Z badań nad poprawnością prac naukowych. Życie Nauki 1948, str. 36^8.
 185. Krytyka dzieł twórczych. Wyd. Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Katowice 1948, str. 332.
 186. Pierwsza wyższa uczelnia polska na Śląsku. Zaranie Śląskie 1957, r.XX.
 187. Praca naukowa. Wyd. WSP w Katowicach, Katowice 1957, str. 226.
 188. Człowiek a zieleń. Problematyka i metodologia badań nad rolą rekreacyjną zieleni społecznej. Wyd. Śląskiego Instytutu Naukowego, 1957. powielone na cyklostylu, str. 53.
 189. Uzależnienia pracy naukowej. Zakład Psychologii WSP w Katowicach. Katowice 1966, str. 137.
 190. Intelektualne warunki pracy naukowej. Zagadnienia naukoznawcze 1967, nr 1 (9), str. 14-36.
 191. Ogólna metodologia pracy naukowej. Ossolineum, Wrocław 1967, str. 472.
 192. Etyka a nauki o zjawiskach moralnych. Etyka 1967, nr 2. str. 141-171.
 193. Nauka i wiedza. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967, str. 304.
 194. Pilne problemy psychologii nauki. Praca przygotowana jako podstawa do referatu na Polsko-Radzieckie Sympozjum Naukoznawcze w Katowicach 12 XI 1967 r., str. 74.
 195. Nieotłożnaja probliematika psichołogiczieskogo issledowanija m obłasti nauocznogo tworczestwa. Akademia Nauk ZSRR, 1967. str. 38-60. Matieriały polsko-sowietskomu simpoziumu po probliemie kompleksnogo izuczienija razwitija nauk.
 196. Spory naukowe. Zagadnienia Naukoznawcze 1968, zesz. 4, str. 38-49.
 197. Scientiflc Controversies. Problems of the Science of Science 1968. nr 4. str. 27-41; nadbitka z publikacji zbiorowej; przekład pracy wymienionej wyżej.
 198. Psychologia nauki. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1969. str. 172; skrypt dla studentów psychologii.
 199. Quelques problemes urgents de la psychologie de la science. Organon 1970, nr 7, nadbitki, str. 61-85.
 200. Psychologia nauki. Wyd. Wiedzy Powszechnej, seria "Omega", Warszawa 1971, str. 160.
 201. Mechanizm sporów naukowych. Problemy 1971, nr 6, str. 19-26.
 202. Kryteria oceny prac naukowo-badawczych. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1972, nr 7, str. 7-18; nadbitki.
 203. Bertranda Russella filozofia poznania. Miesięcznik Literacki 1972, nr 12, str. 107-117.
 204. The Generał Methodology of the Scientific Work. "Zakład współprac) z zagranicą w zakresie piśmiennictwa naukowego w Warszawie". Przekład angielski dla National Scientific Foundation w Waszyngtonie (przełożył Z. Zienkiewicz), Warszawa 1974, str. 549.
 205. Z zagadnień pracy naukowej. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1974, str. 196.
 206. Niektóre uwarunkowania procesu naukowego. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1974, nr 10, str. 27-34: nadbitki.
 207. Kompetencje naukowe. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1977, nr 16, str. 5-21.
 208. Kwalifikowanie prac naukowych. Wyd. Instytutu Organizacji Przemysłu Naukowego, Warszawa 1975, str. 72.
 209. Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. Zaranie Śląskie 1976,zesz. 2. str. 411-428.
 210. "Oryginalność" w nauce. Zaranie Śląskie 1976, str. 60-83; nadbitki.
 211. Wymierność postępu naukowego. Zaranie Śląskie 1977, zesz. 1, str. 99-123; nadbitki.
 212. Pamiętniki jako materiał naukowy w badaniach psychologicznych. Pamiętnikarstwo Polskie 1977, nr 4, str. 45-53; nadbitki.
 213. Kryteria ocen i recenzje prac naukowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, str. 189.
 214. Szkice autobiograficzne. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Główny, Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, Filia nr 4 w Katowicach, Katowice 1986, str. 165.
 215. Czasy i ludzie. Cz. I i II. Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1986, str. 397.
 216. Czasy i ludzie. Cz. I-VII (komplet 3 tomy) JMP 2004, str.: tom I 358, tom II 560, tom III 524.
 217. Słownik psychologiczny. Wydanie II JMP 2004, str. 366.
 218. Psychologia filozofowania. Uniwersytet Śląski 2005, str. 202
Prace przygotowane do druku lub wznowień
 1. Autorskie kłopoty. Maszynopis 241 str. Jest to szczegółowy fragment autobiografii, dotyczący historii powiązań z redaktorami czasopism i wydawcami od 1929 roku.
 2. Problemy humanisty. Maszynopis 655 str, 1975 r. Historia przedsięwzięć badawczych i naukowo-pisarskich, ujęta w zasadzie chronologicznie.
 3. Zadania i przedsięwzięcia naukowe. 428 str., 1979 r.; skrót "Problemów humanisty".
 4. Przekonania i przypuszczenia. 705 str., 1978 r.; druga przeróbka pracy z 1976 roku pt. "Światopogląd humanisty"; w dziesięciu obszernych rozdziałach (część nich z podrozdziałami) prezentacja własnych zapatrywań na naukę i wiedzę, człowieka, historię, społczeństwo i kulturę, na przyrodę, cywilizację i przyszłość.
 5. Oceny prac naukowych. 338 str. 1980 r.; maszynopis w zasadzie do druku (chociaż z brakami w postaci przypisów i wykazu piśmiennictwa). Istotne rozwinięcie publikacji z 1978 roku (PWN) pt. "Kryteria ocen i recenzje prac naukowych".
 6. Psychologia ogólna. 1974 r., trzy części (zeszyty, str. 183. 180. 134). skrypty uczelniane Uniwersytetu Śląskiego.
 7. Życie ludzi. Poprawiony tekst na egzemplarzu drukowanym książki wydanej pod koniec 1972 roku przez "Ossolineum" (str. 515),
 8. Psychologia a filozofia człowieka. 78 str. maszynopisu, 1981 r.: rozprawa teoretyczna; przeróbka jednego rozdziału pracy pt. "Przekonania i przypuszczenia".
 9. Nowość osiągnięć naukowych. 55 str. maszynopisu, 1981 r.: rozprawa naukoznawcza; przeróbka jednego rozdziału monografii pt. ..Oceny prac naukowych" z 1980 roku.


Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!

Ostatnia aktualizacja: 4.02.2009
7